На 11.08.2020 г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.073-7161-C01 между Джовани ЕООД и Министерство на икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” за изпълнението на проект на дружеството ни.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цели на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.


„Документация за участие в процедура "избор с публична покана" с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и съоръжения - Пробивен център - 1 бр., Пакеторазкройващ циркуляр с автоматизирана система за организация и разпределение на плочите - 1 бр., Кантираща машина с връщащо устройство - 1 бр." с краен срок за подаване на офертите 18.11.2016.


Публична
покана
Техническа
спецификация
Методика
за оценка
Приложение
за оферта
Декларация
на кандидата
Проект
за договор
Изисквания
към офертите
„Джовани” ЕООД стартира изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Джовани” ЕООД чрез инвестиции в нови машини” по Договор № BG16RFOP002-2.001-0510-C01.

Общата цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността и развитие на потенциала за ефективно производство на „Джовани” ЕООД чрез инвестиции в съвременни технологии. Общата цел на проектното предложение ще се постигне посредством реализиране на специфичните цели на проекта, а именно: 1. Технологично обновление на оборудването в мебелното предприятие „Джовани” ЕООД 2. Оптимизиране на производствените разходи и ресурсната ефективност на производствените процеси 3. Повишаване на производствения капацитет 4. Добавяне на нови характеристики към съществуващите продукти 5. Подобряване на позициите на международния пазар

Очакваните резултати са следните: 1. Закупуване на 3 бр. машини 2. Подобрена ресурсна ефективност и ефикасност на производствените разходи 3. Подобрен технологичен капацитет 4. Добавени нови характеристики към съществуващи продукти

Основни дейности включват: Дейност за подобряване на производствените процеси, Дейност за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги и Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
В резултат от изпълнението на проекта  „Джовани” ЕООД ще обнови производството си чрез придобиване на три машини

Пробивен център - 1 бр., Пакеторазкройващ циркуляр с автоматизирана система за организация и разпределение на плочите - 1 бр., Кантираща машина с връщащо устройство - 1 бр.


Общата стойност на проекта е 1188271,00 лева, от които 749799,00 лева безвъзмездна помощ (637329,15 лева европейско и 112469,85 лева национално финансиране).
Начало на проекта: 20.06.2016 г.
Край на проекта: 20.06.2017 г.

 


КАТАЛОГ
КОНТАКТИ
КAРTA
> СПАЛНИ КОМПЛЕКТИ
> TV СЕКЦИИ
> МАСИ
> ТРАПЕЗАРИИ
 
Джовани ЕООД
Ул. Самуиловски шосе 14
Сливен 8800, България
Тел. 00 359 44 639639
Е-mail: info@djovani.bg
  djovani_ltd@abv.bg
  djovani_export@abv.bg
 
Copyright (c) MebeliDjovani 2015. All rights reserved.